مدیر مسئول : مهندس میلاد اژدری

(فوق لیسانس معماری،مدرس دانشگاه،عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران)

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۲۸۷۲۷