پروژه طراحی و اجرای نورپردازی شهری در شهر قیامدشت

مسئله کلیدی در پروسه طراحی فضای مکث شهری توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه مورد نظر می باشد.

از انجاییکه شهر قیامدشت تا چندی پیش جزئی از مناطق استان تهران بوده و به تازگی هویت مستقلی با عنوان شهرستان بخود گرفته، پس توجه به ریشه ها و اصالت فرهنگی مردمان ساکن و پاسخوگویی متناسب به نیازهای آنان در اولویت اصلی طراحی قرار گرفت.

همیشه آوانگارد بودن در ظاهر نمی تواند پاسخ مناسبی باشد،وقتی در مقیاس شهر طراحی می کنید باید طیف وسیعی را بعنوان مخاطب در نظر بگیرید،چراکه این فضا به عموم مردم تعلق دارد.