طراحی نما و پلان معماری

پروژه خانه پدری

هر ساختمان برای خود تاریخچه ای دارد و به نوعی بیانگر اتفاقات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دوران خود می باشد.

این ساختمان با سن خود دارای خاطرات بسیاری بود و خواسته کارفرما حفظ خاطرات و انتقال آن به نسل آینده بود.

بهترین روش حفظ آن و ارتقاء آن به سبک امروزی بود.

طراحی معماری و طراحی نما ساختمان با حداقل تغییرات بود تا جاییکه با حفظ هویت بنا ،پیام خود را برای آیندگان انتقال دهد.

در روند طراحی سعی بر آن بود،سیمای جدید بنا باعث ایجاد مکث و تامل در بیننده شود و در بین ساختمان های شهر فضای مکث شهری ایجاد کند.

طراحی نما ساختمان راهی برای ایجاد و برقراری ارتباط بصری بین ساختمان های شهر و شهروندان است.

با طراحی نما می توان پیام های اجتماعی را تولید و در خدمت فرهنگ قرار داد.