آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

طراحی ساختمان مهرشهر

موقعیت پروژه مهرشهر کرج می باشد.

در دنیا همواره با اپیدمی مواجه هستیم که این موضوع به ساختمان هایمان هم سرایت کرد و همگی به یاد داریم و هنوز میبینیم ساختمان هایی با نماهایی معروف به کلاسیک،رومی و… فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، افراد هستن که درباره همه گیری موضوع تصمیم گیری می کنند و ما بعنوان معمار و طراح پروژه بجای تصمیم برای تغییر نگرش مالک ، شروع به ترسیم تفاوت و ایجاد تفاهم کردیم با امید آنکه موثر واقع شده باشد.