آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.با هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

پروژه مجتمع تجاری اداری مشیر

این پروژه در استان کرمان با هدف ارائه رویکردی متفاوت در جهت جلب توجه و ایجاد قطب گردشگری مدرن با مطالعات زمینه ای درمورد مسائل مختلف از جمله دسترسی ، توسعه، برند سازی با وجه به اقلیم و فرهنگ بومی منطقه طراحی و اجرا گردید.