آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.با هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

مشاور طراحی ساختمان آجر ۱۲

موقعیت پروژه، کرج بلوار آزادی می باشد.

هدف این پروژه با توجه به گستره ساخت و ساز در آن سالها ایجاد تفاوت میان سازندگان منطقه مورد نظر بود و همانند سایر پروژه ها این ساختمان نیاز به تفاوت با تفکر معمارانه بود البته بدن صرف هزینه اضافی به پروژه،خوشبختانه با موفقیت به خواسته خود رسیده و ساختمان مذکور از مجتمع های خوشنام محله  می باشد.