آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.با هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

طراحی و اجرا نما ساختمان

طراحی نما همواره از موارد با اهمیت در پروژه های ساختمانی می باشد چراکه  این امر در جوامع امروزی دنیا باعث شناخت آن شهر و نمایشگر توسعه علم مهندسی و تکنولوژیک می باشد.

این بخش منتخبی از پروژه های طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی در استان تهران است که توسط دفتر معماری ما انجام پذیرفته و مطابق با ضوابط شهرداری ست: