طراحی و اجرای معماری داخلی کافه زینو: در طراحی کافی توجه به جزیئات امری ضروری ست،چراکه کلیت یک مجموعه و هماهنگی عناصر با یکدیگر از ترکیب جزیئات حاصل می شود،طراحی لوگو،تابلو ،طراحی تم تبلیغاتی،ظروف و جعبه های بیرون بر… همه زیر نظر تیم طراحی انجام میپذیرد: