پروژه های طراحی مطب و فضاهای درمانی که توسط دپارتمان تخصصی معماری داخلی آتلیه هرنج و تیم حرفه ای پشتیبانی آن به انجام رسیده است: