نماینده ویژه چوب پلاست و ترمو وود/ اولین طراح و تولید کننده دیوارهای سنگی (گابیون)