این محصولات تماماٌ از چوب طبیعی تهیه و تولید شده اند (مغز چوب و روکش ) که پس از پرداختکاری با رنگ پوششی جهت محافظت از روکش به دست مصرف کنندگان می رسد.